PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEKÚvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek [bryle.net] (dále jen "Stránky") třetími osobami . Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinily před započetím užívání Stránek.

Provozovatelem Stránek je společnost OBEC.net s.r.o. IČ: 25564919, Potoční 8, 617 00 Brno, CZ (plátce DPH), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin JE MOŽNÉ POUZE za písemného souhlasu provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky uvedeny jako zdroj.

Bez uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek.

Obsah Stránek

Veškerý obsah Stránek slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na stránkách nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko.

Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

GDPR & Ochrana dat a osobních údajů

Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována a nelze je zpětně zjistit. Kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je zprostředkována samotná objednávka/přihláška či pokud nám to neukládá zákon.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na stránkách provádí OBEC.net s.r.o. IČ: 25564919, Potoční 8, 617 00 Brno. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Údaje o pověřenci: Mgr. Radek Maník, tel: 775193488, email: manik(at)obec.net

Seznam evidovaných osobních údajů
ÚdajRegistraceVeřejné
E-mailová adresaAnoNe
Jméno/PříjmeníAnoNe
AdresaAnoNe
TelAnoNe
IČO/DIČAno (nepovinné)Ne
IP adresaAnoNe
Rodné čísloNeNe
Datum narozeníNENe
VzděláníNeNe


Účel a způsob zpracování osobních údajů

Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní/zprostředkovatelské smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění této smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vyplněním vašich údajů na webové stránce.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky/přihlášky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě udělení souhlasu, souhlas poskytujete dobrovolně na dobu 2 let od jeho poskytnutí, ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a/ Nařízení evropského parlamentu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě.

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Telefonní hovory nearchivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek.

Ukládáme následující druhy cookies:
Nastavení cookies

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách, může kdykoliv tuto registraci zrušit.

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Obchodní podmínkyPlatformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.“

Mimosoudní řešení sporů zejména prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

„Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy manik(zavináč)obec.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.“

„Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).“

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách. Dokument v této verzi byl vytvořen dne 15.05.2018, datum poslední revize je 17.06.2019 a tímto dnem nabývá platnosti.